Milyen pályázati felhívás az, ami most nyitva van és pályázható?

 • VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
 • a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
  • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
 • b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
  • kútfúrás;
  • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
  • háztartási törpe-vízmű.
 • c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
  • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
  • tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Támogatható:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
 • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Nem támogatható a projekt,

 • amennyiben tanyás térségeken kívül helyezkedik el a fejlesztés helyéül szolgáló település,
 • amennyiben a tanyás települések belterületén helyezkedik el a fejlesztendő ingatlan,

Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás:

 • a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak;
 • b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
 • 2020. január 3.
 • 2020 április 3.

A támogatás összege: 6,2 millió forint;

A támogatás mértéke: 95 %

Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:
– háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében:
maximum 2 millió forint;
– háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében:
maximum 2 millió forint;
– háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében:
maximum 4 millió forint.
 • a) Tárgyi eszközök beszerzése (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.10.1. pontja), új gépek és berendezések vásárlása;
 • b) Előkészítés költségei (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.2. pontja) Egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, projektelőkészítés a projekt-menedzsment költség;
 • c) Immateriális javak beszerzése (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.10.3. pontja)

A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése; A b) és c) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

 • d) Építés (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.9. pontja) Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, felújítást, bővítést. (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.9.2. pontja) Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.
 1. A beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, mely nem haladhatja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át.
 • e) Terület-előkészítés (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.8. pontja) A terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) kiadások.
 • f) Ingatlan vásárlása (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.6. pontja) az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.
 • g) Hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetén az áramszolgáltató által a hálózati csatlakozásra adott ajánlatban, illetve a csatlakozási szerződésben rögzített csatlakozási díj.

Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:

 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében:  maximum 2 millió forint;
 • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében:   maximum 4 millió forint.

Pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 36 hónap utolsó napja.

  VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései