Vidéki

infrastrukturális fejlesztés

kistelepüléseken

Célkitűzések

Többek között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a szénmegkötés fokozása révén hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható energia előmozdításához.

foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve.

Tartalom

A vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és alapvető infrastruktúrával való ellátottságának növeléséhez.

A települések épített környezetének, illetve infrastruktúrájának azon elemei fejleszthetőek, amelyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi vagy gazdasági jellegű használattal/funkcióval bírnak.

Az előző programidőszakokhoz hasonlóan továbbra is támogatjuk a helyi piacok fejlesztését, azonban nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni a helyben készült termékek értékesítésére, ehhez a digitális lehetőségek legszélesebb körének igénybevételét is támogatjuk (bevásárlóközösségek, online marketing stb.). A helyi közétkeztetés fejlesztése nemcsak a lakosság egészséges, jó minőségű étellel való ellátásához járul hozzá, hanem a helyi alapanyagok felhasználásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

A szélessávú infrastruktúra a magyar települések legnagyobb részén már rendelkezésre áll, amire viszont nagy igény lenne, az egész településen fogható WIFI jel szolgáltatás kiépítése.

Célterületek

A célterület:

 • közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, erdőgazdálkodásból származó (tűzifa) és egyéb lokális biomassza felhasználása, illetve a biogáz előállítás lehetőségének megteremtése;
 • településképet meghatározó épületek energetikai korszerűsítése
 • többfunkciós közösségi terek/szolgáltató központok fejlesztése
 • sport és rekreációs terek létrehozása
 • helyi, térségi jelentőségű, turisztikai/ökoturisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása
 • állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése

B célterület:

 • helyi termékértékesítést szolgáló piacok és vásárterek létrehozása
 • helyi termék értékesítési pontok létrehozásának támogatása
 • a helyi, a vidék minőségét erősítő termék- és szolgáltatások értékesítését támogató együttműködésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések és/vagy on- és offline marketing eszközök beszerzése

C célterület:

 • külterületi helyi közutak fejlesztése és fenntartása
 • az önkormányzati tulajdonú és vagyonkezelésű utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése;

D célterület:

 • 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti településeken vagy külterületein a megfelelő szintű szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés

E célterület:

 • bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző intézmények konyhájának és az ehhez kapcsolódó raktározó és/vagy előkészítő helyiségek kialakítása, fejlesztése

F célterület:

 • köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések
 • falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése térítésmentes jármű-, és eszközbeszerzéssel

G célterület:

 • okosfalu projektek infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
 • falusi WIFI hálózatok kiépítése

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

 • Fenntartási és üzemeltetési terv, megvalósíthatósági tanulmány minősége: indokoltság, költséghatékonyság, innovativitás, fenntarthatóság
 • Térségi szempont.
 • Megújuló energia hasznosításához kapcsolódó fejlesztés
 • Energiahatékonyság javítását eredményező fejlesztések
 • Együttműködés által megvalósítandó vagy kollektív fejlesztés
 • Védett épület fejlesztése, felújítása
 • Foglalkoztatási hatás növelése
 • A településen nem található közösségi funkciók kiszolgálását ellátó épület
 • A fejlesztés előkészítése/tervezése a közösség bevonásával valósult meg
 • A fejlesztési célok /funkciók célzottan a leginkább rászoruló lakosságot szolgálják
 • Kistelepülésen (1000 fő alatt) vagy tanyás településen megvalósuló fejlesztések
 • A támogatást igénylő nő

Támogathatóak:

 • Jogi személyiségű vállalkozások
 • Jogi személyiség nélküli vállalkozások
 • Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek)
 • Egyesületek
 • Jogi személyiségű nonprofit szervezetek (egyházi jogi személyek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok)

Jogosultsági kritériumok (eligibility criteria):

 • Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése
 • A fejlesztés tárgyára irányuló tulajdoni, használati (vagyonkezelési) vagy fenntartói jogviszony fennáll legalább a fenntartási időszak végéig;
 • Vidéki térségben elhelyezkedő települések

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Kötelezettségvállalás: Legfeljebb 5 évig terjedő fenntartási kötelezettség

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás

Támogatások köre a kedvezményezettek szintjén: Maximális támogatás intenzitás: 100%

Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható.

Nem támogathatóak az alábbi beruházások:

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása;

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás

d) állatok vásárlása

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba a tagállamok által a KAP stratégiai tervükben meghatározottak alapján, amelyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak

g) erdőtelepítésbe történő beruházások

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu