Mezőgazdasági üzemek

digitális átállásának támogatása

Célkitűzések

A piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt, többek között oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció. Az ágazat korszerűsítésére irányuló, az ismeretek gyarapításának és megosztásának, az innovációnak és a digitalizációnak a mezőgazdaságban és vidéki térségekben történő előmozdításán keresztül megvalósítandó átfogó célkitűzés

Tartalom

Az agrárium digitalizációjában rejlő egyértelmű előnyök teljesüléséhez szükséges, hogy a digitális technológiákat, és azon belül a helyspecifikus gazdálkodási formákat, a precíziós eszközöket, valamint a döntéstámogató szoftvereket és szolgáltatásokat minél szélesebb körben alkalmazzák a mezőgazdasági termelők.

A beavatkozás támogatási lehetőséget nyújt a mezőgazdasági termelőknek arra, hogy a korszerű technológiák alkalmazásával, adatalapú döntéshozatallal:

 • Üzemi eredményeiket javíthassák
 • Megfeleljenek az egyre növekvő nyomonkövethetőségi és fenntarthatósági adatszolgáltatási kötelezettségnek
 • Racionalizálják, adott esetben csökkentsék a felhasznált inputanyagok
 • Csökkentsék az ammónia és ÜHG kibocsátásukat
 • Javítsák a táp-anyaggazdálkodásikat és így a talajállapotot
 • Hozzájáruljanak a klímaváltozás okozta termőhelyi változások mérsékléséhez

Jelen beavatkozás önállóan vagy egyéb beavatkozáshoz kapcsolódóan, digitális pillérként valósítható meg.

 • meglévő és újonnan vásárolt erő- és munkagépek helyspecifikus művelésre való alkalmassá tétele
 • agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése
 • post-harvest osztályozó, válogató gép digitalizációs fejlesztése
 • élelmiszeriparban alkalmazott szenzortechnológiák beszerzése
 • precíziós állattenyésztési rendszerek kiépítéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése
 • precíziós takarmányozás kialakításához szükséges gépek, eszközök beszerzése
 • az egyes ágazatokban alkalmazható autonóm robotok (kapálórobot, fejőrobot, takarmánykiosztó robot stb.), drónok és egyéb hatékonyságnövelő eszközök, gépek beszerzése

A rendszeres és szisztematikus üzemi szintű adatgyűjtés megteremtésére, adatbázisok és adatkapcsolatok létrehozására:

szigetszerű rendszerek integrációja:

farmmenedzsment szoftverek és vállalatirányítási rendszerek beszerzése az üzemszintű adatkezelés és döntéstámogatás céljából

A digitális farm-menedzsment, üzemirányítás, minőségirányítási és nyomonkövetési rendszerek bevezetésére és fejlesztésére :

 • “okosfarm” rendszerek kiépítése többek között komplex telepirányítási rendszerek alkalmazása (pl. kamerarendszerek)
 • precíziós víz és tápanyag-utánpótlás zárt termesztő-berendezésekben
 • precíziós/energiahatékony szárítás kialakítása
 • raktári terménymonitoring

A digitális átállást segítő szolgáltatások igénybevételére

 • precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások
 • műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése
 • menedzsment zónák lehatárolása különböző eljárásokra alapozva
 • differenciált anyagkijuttatási tervek, térképek készítése
 • agrometeorológiai, növényvédelmi előrejelzések elkészítése
 • gyümölcsültetvények esetében éréscsoport azonosítás
 • számítógépes illetve egyéb IKT jellegű szoftverek kifejlesztése
 • mezőgazdasági területek célzó meliorációs tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
 • és minden egyéb olyan digitalizációt és precíziós gazdálkodást támogató jövőbeli eljárásra, szolgáltatásra, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok teljesítéséhez

Kiválasztási elvek (amelyek részben is alkalmazhatók):

 • Üzemszintű digitalizációs terv minősége
 • Üzleti és pénzügyi terv minősége
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés, vagy abban való részvétel
 • Minőségi rendszerekben való részvétel
 • Nyomonkövetési rendszerek üzemeltetése
 • Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése
 • Együttműködés EIP operatív csoporttal
 • Együttműködés Európai Digitalizációs Innovációs Hubokkal
 • Együttműködés precíziós szaktanácsadóval
 • Térségi szempontok
 • Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése

Támogatható kedvezményezettek

1.Mezőgazdasági termelő, vagy a Stratégiai Terv rendelet alapján definiált fiatal mezőgazdasági termelő, vagy olyan fiatal mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt évben kezdte meg mezőgazdasági tevékenységét

2. Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

3. Szociális szövetkezetnek önmagában kell megfelelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

4. A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetnek

5. Állami elismeréssel rendelkező együttműködés a meghatározott feltételek igazolása nélkül is mezőgazdasági termelőnek minősül.

6. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozás a meghatározott feltételek igazolása nélkül is jogosult.

 • Támogatható kedvezményezetthez kapcsolódó konkrét jogosultsági kritériumok
 • Természetes személyek
 • Jogi személyiségű vállalkozások
 • Jogi személyiségű nonprofit szervezetek
 • Elismeréssel rendelkező termelői csoport
 • Rendelkezik üzemszintű digitalizációs tervvel, amelyben egyéni fejlesztési célokat és mérföldköveket is meghatároz egy bázis állapot figyelembevételével.
 • A szigorodó növény-egészségügyi előírások figyelembe vételéhez kapcsolódó technológiai átállást célzó beruházások legfeljebb 24 hónapig támogathatók attól a naptól számítva, amikor a követelmények kötelezővé váltak a mezőgazdasági üzemre nézve.

Támogatható költségek

1. Közvetlenül a digitális technológiához kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek és eszközök korszerűsítése

2. Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek (például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak)

3. Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése

4. Az 1. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig

5. Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Kötelezettségvállalások, és más előírások:

 • Üzemszintű digitalizációs terv megvalósításához történő hozzájárulás, a projekt végére meghatározott mérföldkövek elérésével
 • Kötelezettségvállalás időtartama legalább 3 év, de legfeljebb 5 év.

Támogatási forma : Vissza nem térítendő támogatás

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a

Támogatás maximális összege: 1.000.000 EUR/projekt

A támogatás maximális mértéke legfeljebb a jogosult költségek 65%-a lehet. A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 80%-ig, amennyiben a beruházás a környezetvédelmi és a klíma specifikus célkitűzéseket, valamint állatjóléti fejlesztéseket szolgálja. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható. ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.

Nem támogatható beruházások

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása;

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás

d) állatok vásárlása

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba a tagállamok által a KAP stratégiai tervükben meghatározottak alapján, amelyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak

g) erdőtelepítésbe történő beruházások

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu