Milyen tevékenység pályázható az öntözésfejlesztés pályázaton?

I. Víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,

b) geotextíliák elhelyezése,

c) tározó terek vízzáró szigetelése,

d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),

e) partvédő művek, földművek kialakítása.

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,

b) szűrőmező kialakítása,

c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

III. Meliorált utak kialakítása:

a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,

b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,

c) szükséges átemelők,

d) forgalom átvezetésre alkalmas létesít

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,

b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

új öntözőgépek telepítése,

új csővezetékek,

jobb hatásfokú szórófejek beépítése,

automatizált öntözőtelepek kialakítása,

az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,

talajszondák telepítése,

szivattyútelepek felújítása,

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,

e) földmedrű csatornák burkolása.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 20/2147008
E-mailen: palyazat@videkert.hu

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,

b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,

c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

öntözőgépek,

szivattyúk,

szűrők,

csővezetékek,

szerelvények,

távvezérlő rendszerek

meteorológiai állomás

talajszonda

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

kollektív formában is van lehetőség pályázatot benyújtani

A támogatási kérelmek BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
 • 2023. június.30
 • 2023. október. 01.
Kinek ajánljuk a támogatás A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projektesetén maximum 2 milliárd Ft.

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

 • Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbővítése, felújítása

 • Földmedrű csatornák építése, kapacitásbővítése, felújítása
 • Csatorna, kisvízfolyás mederépítése, szelvénybővítése, meder felújítás,
 • Meglévő földmedrű csatornák burkolása
 • Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bővítése
 • Kisműtárgyak építése és felújítása
 • Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása
 • Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése
 • Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása
 • Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése
 • Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
 • Hordalékfogók, uszadék fogók építése
 • Vízszétosztás műtárgyainak létesítése, felújítása
 • Vízkormányzás műtárgyainak létesítése
 • Átereszek létesítése
 • Keretelem támfallal
 • Kisműtárgyak építése és felújítása, illetve átereszek létesítése során szádfal építése
 • Tározók építése
 • Mezőgazdasági célú területrendezés
 • Felszín alatti vízrendezés

 • Talajcsőhálózat létrehozása
 • Meglévő és új öntözőberendezések rekonstrukciója és kialakítása
 • Szivattyús vízkivételi művek létesítése, kapacitás bővítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
 • Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, medrek, műtárgyak)
 • Vízkormányzás műtárgyainak létesítése
 • Tápvezeték jellegű csővezeték (gravitációs és nyomócsővezeték) létesítése
 • Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései
 • Esőszerű öntözés berendezései
 • Hidránsok létesítése (tételek: a nyomócsővezeték építés szükséges csomóponti idomain, szerelvényein túl, az öntözési üzemhez (öntözőberendezés)
 • Öntöző berendezések beszerzése
 • Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák
 • Öntözőtelepi szivattyútelep felújítás, kapacitásbővítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
 • Mikroöntözés építés, építés-szerelés
 • általános költségek, pl. az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek;
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;Rézsű felújítás, rézsűvédelem
 • a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés.(15%-ig)

ELVÁRÁSOK:

 • az öntözött területek nettó növekedését eredményező projektek abban az esetben támogathatók, ha az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt

 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni
 • a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.
 • 1-4 mérföldkő tervezhető
 • A fejlesztés megvalósítására rendelkezésre álló idő 24 hónap