Mezőgazdasági üzemek

fejlesztése

Célkitűzések

A piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt, többek között oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció.

Tartalom

 • állattartó telepek általános korszerűsítése, beleértve a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatát csökkentő technológiák beszerzését, új állattartó telepek létesítése,
 • kertészeti üzemek általános korszerűsítése, építéssel járó kertészeti technológia kialakítása, kertészeti eszközök beszerzése, ültetvénytelepítés és korszerűsítés, új kertészeti üzemek létesítése,
 • terménytárolók, szárítók és tisztítók létesítése és korszerűsítése
 • mezőgazdasági termelők kármegelőző beruházásainak megvalósítása, többek között tavaszi fagykár, esőkár, jégkár elleni védekezést szolgáló technológiák, eszközök beszerzése.

Az egyes mezőgazdasági ágazatok igényei – például a támogatandó tevékenységek, vagy a támogatási összegek tekintetében – eltérőek lehetnek, ezért indokolt esetben külön – ágazati-pályázati felhívások megjelentetése lehet szükséges a beavatkozás végrehajtása során.

Jogosultsági kritériumok:

 • Mezőgazdasági termelő:
 • aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.
 • akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 • Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.
 • Szociális szövetkezetnek önmagában kell megfelelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.
 • A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetnek:
 • a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel kell rendelkez
 • a szövetkezetben részt vevő tagok előző évi árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, továbbá a szövetkezetben részt vevő tagok legalább 40 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10.000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.
 • Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozás a meghatározott feltételek igazolása nélkül is jogosult.

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők:

 • Természetes személyek
 • Jogi személyiségű vállalkozások
 • Jogi személyiségű nonprofit szervezetek

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Mezőgazdasági termelő tevékenységet szolgáló ültetvény kialakítása, épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak

d) Immateriális beruházások

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a.

Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. Az ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 100%-áig, ha a beruházás a mezőgazdasági potenciál helyreállítására természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati jelenségeket vagy katasztrófaeseményeket követően, illetve megfelelő megelőző intézkedésekre irányul.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 15 millió EUR

Nem támogathatóak az alábbi beruházások:

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása;

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás

d) állatok vásárlása

e) hitelkamat

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba a tagállamok által a KAP stratégiai tervükben meghatározottak alapján, amelyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak

g) erdőtelepítésbe történő beruházások

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu