Adatvédelem – Magyar Vidékért Kft.

1) Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A https://videkert.hu/ honlap működtetése, a Magyar Vidékért Kft. bármely egyéb vállalkozói tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jog- orvoslati lehetőségeire is.

 • A Szabályzat időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabály- zatot tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.
 • Fogalmak, meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azo- nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható.

Különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:

Az adatkezelő:
Közös adatkezelő neve: MAGYAR VIDÉKÉRT Oktatási Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság DUCTUS Szaktanácsadó és oktató Korlátolt Felelősségű Társaság H-line Dinamika Bt.
székhelye: 4400, Nyíregyháza. Kemecsei út 14/a
adószáma: 22961491215
cégjegyzékszám 15 09 076538
e-mail címe: ibolya.hernaczki@videkert.hu
telefonszáma: 42/430-313

2 . Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó több adatkezelőtől származik.

Az adatkezelők: Magyar Vidékért Kft, és a Ductus Kft. Minkét adatkezelő felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozást végző személyek:

Magyar Vidékért Kft felnőttképzés Oroszné Szűcs Ilona kepzesinfo@videkert.hu

Ductus Kft. szaktanácsadás Hernáczki Ibolya

szaktanacsadas@videkert.hu

ibolya.hernaczki@videkert.hu

H-line dinamika Bt. könyvelés Nagyné Bacskai Ágota penzugy@videkert.hu

Ductus Kft. pályázatírás Hernáczki Ibolya palyazat@videkert.hu

Működésünk során észszerűnek és gazdaságosnak bizonyul a közös adatkezelés, mivel 1 adatbázist használunk, de azt többen kezeljük. A Magyar Vidékért Kft, a Ductus Kft, a H-line dinamika Bt közös adatkezelési felületet hozott létre, széles körben végzett horizontális tevékenysége tekintetében. Az adatkezelési szabályok betartásáért minden szervezetünk teljes személyi állománya felelősséggel tartozik. A dokumentumokhoz való hozzáférést a szervezeteink személyzetén felül a légiközlekedési hatóság nevében ellenőrzést végző személy(ek) számára is biztosítjuk.

Tárhelyszolgáltatóként:

neve: Hetzner Online Gmbh

képviseli: Martin Hetzner

cégjegyzékszáma: DE 812871812

székhelye: Gunzenhausen, Németország

e-mail címe: info@hetzner.com

weboldala: www.hetzner.com

az általa végzett művelet: A személyes adatok tárolása.

Könyvelőként:

neve: Nagyné Bacskai Ágota

adószáma: –

székhelye: 4501, Kemecse, Móricz út 4

az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési fel- adatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különö- sen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

3. Adatvédelmi tisztviselő:

– Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a. címre vagy elektronikusan a ibolya.hernaczki@videkert.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

– nem történik külföldre adattovábbítás

II. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) felnőttképzési, szaktanácsadási, pályázatírási, üzleti tervezési, könyvelési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára fent felsorolt tevékenységek;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);

d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

h) on-line alapú gyűjtött vagy vásárolt elektronikus adatok marketing célú gyűjtése, tárolása

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), f) pontok

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

h) on-line alapú gyűjtött vagy vásárolt elektronikus adatok tárolása esetén a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

– beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

– beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

– szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat töröljük.

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Marketing célú adatok tárolása addig történik, míg az érintett fél szóban, írásban nem kéri az adatai törlését.

2. A https://videkert.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

1. 1) A https://videkert.hu honlapon bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

2. A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik- ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri- vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

 • A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Face- book számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák haszná- latával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhaszná- lásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://videkert.hu honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

 • Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően egy kapcsolati link segítségével kez- deményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folya- matok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, vé- leményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

3. Adatkezelések nyilvántartása

1. az adattovábbítás nyilvántartása tartalma:

– sorszám

– dátum

– címzett

– harmadik országba történő adattovábbítás

– személyes adatok köre

– adatkezelés, -feldolgozás célja

– adatkezelés, -feldolgozás jogalapja

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

– technikai és szervezési intézkedések

– adattörlésre előirányzott határidő

– jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

2. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása tartalma:

– kérelem időpontja

– érintett neve, azonosító adata

– kérelem tartalma

– intézkedés megnevezése

– intézkedés dátuma

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

3. adatvédelmi incidensek nyilvántartása tartalma:

– sorszám

– incidens ideje

– incidens megnevezése

– érintettek köre

– érintett személyes adatok

– incidens hatása

– intézkedések

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

4. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása, tartalma:

– sorszám

– megkeresés tárgya és ideje

– érintettek köre

– érintett személyes adatok

– intézkedések

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

5. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása, tartalma:

– sorszám

– tevékenység ideje

– tevékenység

– megfelelés-ellenőrzés

– hatásvizsgálat-észrevétel

– felügyeleti hatósági együttműködés

Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

Információ kérés

1) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

1. Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél

név azonosítás

e-mail cím kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

telefonszám (esetlegesen) kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
 • Az adatkezelés folyamata:

o az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

o az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

o az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

 • Ajánlat kérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1. Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél

név azonosítás

e-mail cím kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges

a szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
 • Az adatkezelés folyamata:

o az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

o az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

o az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.

MEGRENDELÉS / SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

1. Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés/ szerződéskötés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az adatkezelés célja: A megrendelés/szerződés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél

név azonosítás

e-mail cím kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése a teljesítéshez szükséges

személyes adatok (anyja neve, születési hely, idő, címe, adószám, számlázási név) a teljesítéshez szükséges

Előzetes tudásának mérése a teljesítéshez szükséges

Képzési szükséglet felmérése a teljesítéshez szükséges

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást vesz igénybe az ehhez szükséges adatok megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
 • Az adatkezelés folyamata:

a. az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.

1. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

2. az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.

3. az Adatkezelő a megrendelővel Előzetes tudásmérés tesztjét írat és Képzési szükséglet felmérő kérdőívet töltet ki

4. az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.

5. a megrendelő teljesítés igazolást ad ki.

6. az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által tör- ténő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

Hírlevél küldése

1. 1) Az adatkezelés jogalapja:

1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél

név azonosítás

e-mail cím hírlevél kiküldése

cím (esetlegesen) kapcsolattartás

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesíteni szeretne az adatkezelő
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az

o elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás),

vagy

az az kepzesinfo@videkert.hu e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy

o vagy postai úton a Magyar Vidékért Kft. 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a címre küldött leiratkozási kérelem útján.

A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen idő- szak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a kért azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését. Adatfeldolgozó: Az Üzemeltető adatfeldolgozóként hírlevelei elektronikus kézbesítéséhez a MailerLite szolgáltatót veszi igénybe. 1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: e-mail küldés Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím Az érintettek köre: a hírlevelek címzettjei Az adatkezelés célja: e-mail küldés Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: leiratkozásig

Visszajelzést, értékelést kezelő elektronikus kérdőív használata

1. Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus úton történő visszajelző, értékelő kérdőív kitöl- tése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az anonim módon, papír adathordozón történő visz- szajelzés során, amikor az értékelést adó személye nem azonosítható, értelem szerűen nem történik személyes adatkezelés.

2. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás minőségének mérése, javítása, az érintettekkel tör- ténő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél

név azonosítás

e-mail cím kapcsolattartás, pontosítása lehetőségének biztosítása

telefonszám kapcsolattartás, pontosítása lehetőségének biztosítása

az igénybe vett szolgáltatás azonosítás

értékelés válaszadás input adata

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásának igénybe vevője volt és az értékelésre vonatkozó felhívásra értékelést ad.
 • Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
 • Az adatkezelés folyamata:

o az érintett kitölti a rendszeresített elektronikus űrlapot és elküldi az Adatkezelőnek.

o Amennyiben az értékelés során akár kifejezett panasz akár a tartalma szerint panasz- nak tekinthető értékelés érkezik, a továbbiakat a jelen Szabályzat „Panaszkezelés” al- pontja szerint kell folytatni.

o az Adatkezelő feldolgozza az értékelést.

o az értékelésből levonható következtetéseket az Adatkezelő a szolgáltatása fejlesztéséhez felhasználja

.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Adat Cél

név azonosítás

használatos fotó azonosítás

hozzászólás vélemény, hozzászólás kifejezése

értékelés vélemény, hangulat kifejezése

kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait lá- togatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.
 • Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

H. A Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1. Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

Adat Cél

név (számlabirtokosé) azonosítás

e-mail cím (postai cím) a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges

bankszámlaszám azonosítás

közlemény azonosítás

összeg a teljesítéshez szükséges

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
 • Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
 • Az adatkezelés folyamata:

o az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.

o az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.

o az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.

o az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

Szakkönyv értékesítés és szállítás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja, jogalapja:

Adat Cél

név (számlabirtokosé) azonosítás

e-mail cím (postai cím) a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges

bankszámlaszám azonosítás

közlemény azonosítás

összeg a teljesítéshez szükséges

Az adatok bekérésének, kezelésének célja a webáruház megrendelésének felvétele, számlázás, a megrendelés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A kezelt személyes adatok köre:

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: – az érintett (vásárló) neve – az érintett e-mail címe – az érintett telefonszáma – az érintett számlázási címe – az érintett szállítási címe (amennyiben eltér a számlázási címtől) – egyedi vásárlási azonosító – vásárlási megjegyzés (nem kötelező)

Adatkezelő: Magyar Vidékért Kft.(webáruház üzemeltető) Adatkezelés időtartama:

vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat a Magyar Vidékért Kft.a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja a Magyar Vidéért Kft.

Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek:

– hozzáférés joga az adataihoz a felhasználói profiljában. – helyesbítéshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni köteles az érintett kérésére az adatait, ennek érdekében az érintett a felhasználói profilba bejelentkezve bármikor módosíthatja az adatait. – törléshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölni köteles az érintett kérésére az adatait. – adatkezelés korlátozásához való jog, – adathordozhatósághoz való jog, – tiltakozáshoz való jog.

Jogait érvényesítheti felhasználói profiljába bejelentkezve a rendelkezésre álló funkciókat használva (megtekintés, módosítás, törlés) vagy ügyfélszolgálatunkon: Magyar Vidékért Kft. levelezési cím: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a, e-mail cím: kepzesinfo@videkert.hu

A megrendelésben bekért kötelező adatok megadása feltétele a megrendeléshez kapcsolódó, távollévők között létrejött szerződésnek, valamint a megrendelés kiszállításának.

Adatfeldolgozó:

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a szállítás kivitelezéséhez a SPRINTER Futárszolgálat Kft.-t veszi igénybe.

1) Futárszolgálat:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

SPRINTER Futárszolgálat Kft 1097 Budapest, Táblás utca 39. Telefon: 06 1 881 2615 E-mail: info@sprinter.hu Web: www.sprinter.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím. Az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k kezelése:

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.

Kényelmi funkciók érdekében a böngésző cookie tárolja a kosárban elhelyezett termék(ek) azonosítóját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

Mi az a cookie? A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit webáruházunk a felhasználó böngészőjének küld el, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a honlapunk használatát. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Pályázatírási tevékenység során kezelt adat

1. Az adatkezelés jogalapja:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

• Az adatkezelés célja: pályázat írási tevékenység lefolyatása

Adat Cél

név, lakcím adatok azonosítás

telefonszám kapcsolattartás céljából

e-mail cím kapcsolattartás céljából

ügyfélkapu elektronikus kérelem kezelés céljából

beruházáshoz köthető adatok, dokumentumok, bizonylatok A pályázat elkészítéséhez szükséges anyagok, dokumentáció bekérése, tárolása Árajánlatokhoz kapcsolódó adatok Kivitelezéshez kapcsolódó adatok További tájékoztatások küldése

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által igénybe kívánja venni a szolgáltatást.
 • Az adatkezelés időtartama: A z erre történő kifejezett kérésig

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

Adat Cél

név (számlabirtokosé) azonosítás

e-mail cím (postai cím) a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges

bankszámlaszám azonosítás

közlemény azonosítás

összeg a teljesítéshez szükséges

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
 • Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
 • Az adatkezelés folyamata:

o az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.

o az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.

o az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.

o az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

Szaktanácsadási tevékenység során kezelt adat

• Az adatkezelés jogalapja:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

• Az adatkezelés célja: szaktanácsadási tevékenység lefolyatása

Adat Cél

név, lakcím adatok azonosítás

telefonszám kapcsolattartás céljából

e-mail cím kapcsolattartás céljából

ügyfélkapu elektronikus kérelem kezelés céljából

szaktanácsadáshoz köthető adatok, dokumentumok, bizonylatok A szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatok, anyagok, dokumentáció bekérése, tárolása

családi gazdaság adatai több gazdálkodót érintő esetben több gazdálkodói eseményt érintő adat, dokumentum tárolása További tájékoztatások küldése

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által igénybe kívánja venni a szolgáltatást.
 • Az adatkezelés időtartama: A z erre történő kifejezett kérésig

Könyvelési tevékenység során kezelt adat

Az adatkezelés jogalapja:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

1. Az adatkezelés célja: könyvelési tevékenység lefolyatása

Adat Cél

név, lakcím adatok azonosítás

telefonszám kapcsolattartás céljából

e-mail cím kapcsolattartás céljából

ügyfélkapu elektronikus irat beadása és kezelése céljából

szaktanácsadáshoz köthető adatok, dokumentumok, bizonylatok A szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatok, anyagok, dokumentáció bekérése, tárolása További tájékoztatások küldése

1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által igénybe kívánja venni a szolgáltatást.

2. Az adatkezelés időtartama: Az erre történő kifejezett kérésig

Képzési tevékenység során kezelt adat

Az adatkezelés jogalapja:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

1. Az adatkezelés célja: felnőttképzési tevékenység lefolyatása

Adat Cél

név, lakcím adatok azonosítás

telefonszám kapcsolattartás céljából

e-mail cím kapcsolattartás céljából

szerződéskötéshez köthető adatok, dokumentumok, bizonylatok A felnőttképzési tevékenység lefolytatásához szükséges anyagok, dokumentáció bekérése, tárolása További tájékoztatások küldése

1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által igénybe kívánja venni a szolgáltatást.

2. Az adatkezelés időtartama: Az erre történő kifejezett kérésig

Egyéb adatkezelési tudnivalók:

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

ibolya.hernaczki@videkert.hu email címen, vagy a Magyar Vidékért Kft.4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a címen.

A Magyar Vidékért Kft.az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 12 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság

A Magyar Vidékért Kft. felhasználói profil esetén a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

Panaszkezelés

1. 1) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

2. Panaszt

1. az kepzesinfo@videkert.hu e-mail címen, az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy

2. postai úton a Magyar Vidékért Kft, Kemecsei út 14/a címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgálta- tásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

4. Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

5. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél

A panasz azonosítója azonosítás

név azonosítás

A panasz beérkezésének időpontja azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

a hívás időpontja azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás

számlázási/levelezési/e-mail cím kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása

panasz oka panasz kivizsgálása

maga a panasz. panasz kivizsgálása

 • A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését kö- vetően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, an- nak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
 • Az adatkezelés folyamata:

o az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.

o szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

o az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.

 • az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

k. Bizonyítványok kezelése

1. A vizsgázás önkéntes hozzájáruláson alapul

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a képzéseken vizsgázik

3. Az adatok kezelésének célja a vizsgaszervező intézménynek törvényből származó kötelezően kezelendő adatai a bizonyítványok adatai, illetve azok tárolása, hogy később bármikor újra kiadásra kerülhessen, elvesztés esetén, külön kérésre

4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő 25 évig kezeli kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél

A vizsgázó azonosítója azonosítás

név azonosítás

A vizsgázás időpontja azonosítás

a vizsgázás időpontja azonosítás

a vizsgázás során megadott személyes adatok azonosítás

 • A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését kö- vetően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, an- nak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
 • Az adatkezelés folyamata:

o az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.

o szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

o az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.

 • az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

Adatokhoz való hozzáférés

a. 1) Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

b. Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

c. Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára.

d. Amennyiben az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,

• az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

o a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

1. 1) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

2. Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

1. 1) Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

1. milyen személyes adatait,

2. milyen jogalapon,

3. milyen adatkezelési cél miatt,

4. milyen forrásból,

5. mennyi ideig kezeli,

6. az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

1. 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

2. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Törléshez való jog

1. 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől személyes adatainak törlését.

2. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt ha- táridő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A zároláshoz való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.

2. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

1. 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvéle- mény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

2. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek- ének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatke- zeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső sza- bályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelenséges esetén

1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

2. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.